Vietnamese English
Thứ ba 28/03/2017 16 : 56
Góp ý

Giới thiệu Viện

Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing, được thành lập trên cơ sở Quyết định số 2507/ QĐ-BTC ngày 04/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chức năng nhiệm vụ

1. Giúp Trường thực hiện nghiên cứu, tư vấn cho hoạch định, điều hành chính sách, nội dung quản lý nhà nước ngành Tài chính. 2. Phục vụ trực tiếp hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý của Trường. 2. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển cho Trường.