Vietnamese English
Thứ sáu 24/11/2017 20 : 2
Góp ý

Chức năng:

1. Giúp Trường thực hiện nghiên cứu, tư vấn cho hoạch định, điều hành chính sách, nội dung quản lý nhà nước ngành Tài chính.

2. Phục vụ trực tiếp hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý của Trường.

2. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển cho Trường.

4. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

5. Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý; thông tin khoa học và đào tạo; huấn luyện bồi dưỡng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

6. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động đào tạo chung của các ngành học của Trường

7. Hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng của Viện.

Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ sự nghiệp do Trường giao:

a) Đề xuất, đăng ký, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong lĩnh vực hoạch định, chính sách, điều hành, nội dung quản lý nhà nước ngành Tài chính;

b) Nghiên cứu và phát triển, hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng của Trường;

c) Tổ chức nghiên cứu phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo và môn học mới, hỗ trợ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào giảng dạy nhằm phục vụ phục vụ cho mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

d) Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin khoa học; tổ chức cung ứng các nguồn thông tin khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý;

đ) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ sự nghiệp khác do Trường giao.

2. Hoạt động dịch vụ có thu:

a) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ khoa học cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu;

b) Phối hợp, hỗ trợ cho các các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ;

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước;

d) Thiết kế và tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn, trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý;

đ) Tổ chức các sự kiện theo yêu cầu xã hội, phù hợp với chức năng nhiệm vụ;

e) Hợp tác với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu ở nước ngoài để thu thập thông tin, phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo và trao đổi cán bộ khoa học;

g) Tổ chức liên kết với các trường đại học, tổ chức giáo dục trên thế giới có uy tín, đào tạo nguồn lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;