Vietnamese English
Thứ sáu 24/11/2017 20 : 0
Góp ý
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

1. Giúp Trường thực hiện nghiên cứu, tư vấn cho hoạch định, điều hành chính sách, nội dung quản lý nhà nước ngành Tài chính. 2. Phục vụ trực tiếp hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý của Trường. 2. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển cho Trường.

Flag Counter